Deklaracja dostępności serwisu Biuletynu Informacji Publicznej jednostki

Instytucja Filmowa „Silesia Film” w Katowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej jednostki zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Biuletynu Informacji Publicznej jednostki.

Data publikacji strony internetowej: 2021-08-16

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2022-11-25

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2022-11-25. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2021-11-25.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Wijciech Kordeusz, adres poczty elektronicznej w.kordeusz@swiatowid.katowice.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 511 555 669. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania

Nazwa organu odwoławczego:

Instytucja Filmowa Silesia-Film w Katowicach

Adres organu odwoławczego:

 ul.Górnicza 5, 40-008 Katowice

Adres e-mail organu odwoławczego: info@silesiafilm.com

Telefon organu odwoławczego: 32 206 88 61

Dostępność architektoniczna

Budynek administracyjno-biurowy
ul. Górnicza 5
40-008 Katowice

Instytucja Filmowa „Silesia-Film” w Katowicach sukcesywnie, w miarę możliwości realizuje działania zmierzające do usuwania barier i pełnego dostosowania budynku zarządu dla osób o szczególnych potrzebach. Obiekty należące do Instytucji to: siedziba – budynek administracyjno-biurowy, Kino Kosmos, Kino Światowid, Kinoteatr Rialto, Kino Janosik oraz Kino Bałtyk.

•Lokalizacja i wejście
Budynek administracyjno-biurowy stanowi siedzibę Instytucji Filmowej „Silesia-Film”. Budynek zlokalizowany jest w centrum miasta w Katowicach , przy ul. Górniczej 5. Wejście do budynku znajduje się od strony ulicy, nie jest przystosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach. Przed wejściem do budynku znajdują się dwa stopnie o wysokości 18 cm każdy. Do budynku można wejść w asyście psa przewodnika.
Najbliższe przystanki tramwajowe i autobusowe oraz dworzec kolejowy i autobusowy znajdują się w okolicy. Odległość od przystanków tramwajowych – 100 m, autobusowych – 400 m , dworca PKP – 1000 m , dworca PKS – 1800m.

•Ciągi komunikacyjne
Ciągi komunikacyjne nie są dostosowane do osób o szczególnych potrzebach. Ciągi komunikacyjne stanowią klatki schodowe ze schodami.

•Toaleta
W budynku nie ma toalet dostosowanych do potrzeb osób o szczególnych potrzebach.

•Parking + miejsca
Nieruchomość posiada własny parking bez barier architektonicznych.

•Kino Kosmos
•Lokalizacja i wejście
Budynek kina zlokalizowany jest niedaleko ścisłego centrum miasta, przy ul. Sokolskiej 66 w Katowicach. Wejście główne do kina znajduje się od strony ulicy. Prowadzi do niego podjazd dla osób poruszających się na wózkach. Trasa bez barier, pozbawiona wysokich progów – drzwi wejściowe otwierane na zewnątrz budynku, z dodatkową możliwość otwarcia drugiego skrzydła.
Pracownik kina jest do dyspozycji widza w przestrzeni kina, w kasie. Obsługa kina pozostaje do Państwa dyspozycji przed i po seansach. Do budynku można wejść w asyście psa przewodnika.
Najbliższy przystanek autobusowy jest położony tuż obok kina, na ul. Morcinka, w odległości ok. 50 m, za przejściem dla pieszych.

•Hol główny + kasa
Hol główny jest wolny od przeszkód komunikacyjnych, z dostępem do kasy kina po lewej stronie od wejścia. Materiały repertuarowe, promocyjne czy reklamowe są umieszczane w sposób łatwo dostępny dla każdego widza, zarówno w holu, jak i w przestrzeni galerii. Plakaty informacyjne wieszane są na takiej wysokości, aby wszelkie umieszczone na nich informacje były łatwo czytelne przez każdą zainteresowaną osobę.

•Galeria „przed seansem”
Galeria „przed seansem” zlokalizowana jest w budynku kina. Analogicznie do holu pozbawiona jest przeszkód komunikacyjnych. To miejsce, w którym swobodnie można spędzić czas oczekując na seans – z ogólnodostępną prasą o tematyce filmowej, kącikiem dla dzieci oraz niewielką przestrzenią wystawienniczą.

•Duża sala kinowa („Nostromo”)
Duża sala kinowa „Nostromo” zlokalizowana jest w budynku kina. Wejście na salę znajduje się na końcu holu, na wprost drzwi wejściowych. Prowadzi do niego szeroki korytarz z lekkim kątem nachylenia (podjazdem). Ciąg komunikacyjny wolny jest od przeszkód dla osób z niepełnosprawnościami. Na sali znajdują się cztery miejsca wydzielone dla osób poruszających się na wózkach.

•Mała sala kinowa („Solaris”)
Mała sala kinowa „Solaris” zlokalizowana jest w budynku kina, na piętrze. Wejście na małą salę nie jest przystosowane dla osób poruszających się na wózkach- brak windy oraz podjazdu. Możliwość wejścia przez klatkę schodową. Na sali wydzielone miejsce dla osób poruszających się na wózkach.
W planach jest dostosowanie klatki schodowej prowadzącej do sali kameralnej, aby umożliwić do niej dostęp widzom o szczególnych potrzebach.

•Toaleta
W holu, tuż za kasą znajduje się toaleta dostosowana do osób o szczególnych potrzebach („Toaleta wyjątkowi”).

•Parking + miejsca postojowe
Kino posiada własny parking. Wjazd za zgodą pracownika kina, po podniesieniu szlabanu.
Wzdłuż ulicy Morcinka, obok budynku kina, znajduje się najbliższe miejsce parkingowe z przeznaczeniem dla osób z niepełnosprawnością. Miejsce oddalone jest około 50 m od wejścia do kina (z podjazdem), bez żadnych barier.

•Kino Światowid
•Lokalizacja i wejście
Budynek kina zlokalizowany jest w centrum miasta, przy ul. 3 Maja 7 w Katowicach. Wejście do kina znajduje się w bramie (poruszając się od strony rynku – druga brama po prawej stronie ulicy, pomiędzy Apteką Ziko a butikiem Femme). Przystosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach. Trasa bez barier, pozbawiona wysokich progów.
Pracownik kina jest do dyspozycji widza w przestrzeni kina w kasie. Obsługa kina pozostaje do Państwa dyspozycji przed i po seansach. Do budynku można wejść w asyście psa przewodnika. W kinie znajduje się pętla indukcyjna, która obejmuje kasę kina oraz duża salę.
Najbliższe przystanki autobusowe i tramwajowe oraz dworzec kolejowy i autobusowy znajdują się w okolicy. Odległość od przystanków autobusowych i tramwajowych do kina: al. Korfantego – 600 m, Piotra Skargi – 350 m, Mickiewicza – 350 m, Dworzec PKP – 120 m, plac Wolności – 500 m.

•Hol główny + kasa
Hol główny jest wolny od przeszkód komunikacyjnych, przedzielony drzwiami. Kasa znajduje się w holu głównym na wprost wejścia.

•Duża sala kinowa
Duża sala kinowa zlokalizowana jest w budynku kina. Wejście na salę znajduje się po prawej stronie drugiego holu. Ciąg komunikacyjny wolny jest od przeszkód dla osób z niepełnosprawnościami. Na sali znajdują się dwa miejsca wydzielone dla osób poruszających się na wózkach (z prawej i lewej strony 8 rzędu).

•Mała sala kinowa
Mała sala kinowa zlokalizowana jest w budynku kina, poziom niżej niż sala duża. Wejście na małą salę nie jest przystosowane dla osób poruszających się na wózkach – brak windy oraz podjazdu. Na salę prowadzi zejście schodami w dół.

•Toaleta
W kinie nie ma toalety dostosowanej do potrzeb osób o szczególnych potrzebach poruszających się na wózkach.

•Parking + miejsca postojowe
Kino nie posiada własnego parkingu. Najbliższe miejsca parkingowe znajdują się na ul. Młyńskiej (200 m), ul. Mickiewicza (400 m) oraz istnieje możliwość zaparkowania samochodu na parkingu podziemnym w katowickiej galerii handlowej (350 m) – darmowy parking do 2h.

•Kinoteatr Rialto
•Lokalizacja i wejście
Budynek kinoteatru usytuowany jest w centrum miasta, przy ulicy Św. Jana 24 w Katowicach. Wejście do kina dla osób poruszających się na wózkach znajduje się od ul. Wojewódzkiej. Do budynku prowadzi stopień o 5 cm wysokości, w wypadku cięższych wózków elektrycznych dostawia się przenośny, stabilny podjazd umożliwiający płynny wjazd wprost na parter sali kinowej. Konieczność telefonicznego lub poprzez opiekuna, powiadomienia pracownika, który otworzy drzwi na żądanie.
Pracownik kina jest do dyspozycji widza w przestrzeni kina w kasie. Obsługa kina pozostaje do Państwa dyspozycji przed i po seansach. Do budynku można wejść w asyście psa przewodnika.
Najbliższe przystanki autobusowe i tramwajowe oraz dworzec kolejowy i autobusowy znajdują się w okolicy. Odległość od przystanków autobusowych do teatru: • dworzec autobusowy pod Galerią Katowicką – 250m • Piotra Skargi – 600 m • Dworzec PKP – 150 m.

•Hol główny + kasa
Hol główny jest wolny od przeszkód komunikacyjnych. Kasa znajduje się w holu głównym, przy drzwiach wejściowych na salę.

•Sala kinowa – widownia
Sala kinowa zlokalizowana jest w budynku kina. Wejście na salę dla osób poruszających się na wózkach od ul. Wojewódzkiej. Ciąg komunikacyjny wolny jest od przeszkód dla osób
z niepełnosprawnościami. Na parterze widowni znajdują się miejsca dla osób poruszających się na wózkach.

•Toaleta
W Kinoteatrze na parterze znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób o szczególnych potrzebach.

•Parking + miejsca postojowe
Kino nie posiada własnych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Przy ulicy Wojewódzkiej oraz ul. Kochanowskiego znajdują się dwie ogólnodostępne koperty parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

•Kino Bałtyk
•Lokalizacja i wejście
Budynek kina zlokalizowany jest blisko centrum miasta, przy ul. Ks. Londzina 13 w Racibórzu. Wejście do kina znajduje się od ul. Ks Londzina. Przystosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach. Trasa bez barier, pozbawiona wysokich progów. Wejście i hol kina na jednym poziomie.
Pracownik kina jest do dyspozycji widza w przestrzeni kina w kasie. Obsługa kina pozostaje do Państwa dyspozycji przed i po seansach. Do budynku można wejść w asyście psa przewodnika.
Najbliższe przystanki autobusowe znajdują się w okolicy. Odległość od przystanków autobusowych do kina: • ul. Ks. Londzina – 150 m • ul. K. Miarki – 300 m • ul. Wojska Polskiego – 400 m.
•Hol główny + kasa
Hol i ciąg komunikacyjny wolny od przeszkód. Znajduje się przy wejściu do kina, na poziomie parteru. Kasa znajduje się w holu głównym, po lewej stronie.

•Sala kinowa – widownia
Sala kinowa zlokalizowana jest w budynku kina na niższym poziomie niż hol i kasa. Wejście na salę nie jest przystosowane dla osób poruszających się na wózkach- brak windy oraz podjazdu na klatce schodowej. Osoby poruszające się na wózkach mają możliwość wejścia na salę przez drzwi wyjściowe, od ul. Drewnianej, po uprzednim poinformowaniu obsługi kina. Na sali wydzielone miejsca dla osób poruszających się na wózkach znajdują się obok miejsc w pierwszym rzędzie.

•Toaleta
Brak toalety dostosowanej dla osób poruszających się na wózkach.

•Parking + miejsca postojowe
Kino nie posiada własnych miejsc parkingowych. Przy ul. Ks. Londzina, przed wejściem do budynku kina, znajdują się 3 ogólnodostępne miejsca parkingowe. Kolejne, ogólnodostępne miejsca parkingowe zlokalizowane są w ciągu pieszo jezdnym wzdłuż ul. Ks. Londzina, parking od strony ul. Drewnianej w odległości 150m od budynku kina.

•Kino Janosik
•Lokalizacja i wejście
Budynek zlokalizowany jest w centrum miasta, blisko Urzędu Miasta i Rynku, przy ul. Jana III Sobieskiego 1 w Żywcu. Do budynku prowadzi jeden półstopień . Brak wejścia przystosowanego dla osób poruszających się na wózkach.
Pracownik kina jest do dyspozycji widza w przestrzeni kina w kasie. Obsługa kina pozostaje do Państwa dyspozycji przed i po seansach. Do budynku można wejść w asyście psa przewodnika.
Najbliższe przystanki autobusowe znajdują się w okolicy. Dworzec kolejowy i autobusowy znajdują się w odległości 1,6 km na ulicy Dworcowej.

•Hol główny + kasa
Hol główny wolny od przeszkód w ciągu komunikacyjnym, jest wąski i długi. Część przestrzeni zagospodarowana na zabudowę kinowego barku.
Kasa znajduje się przy wejściu do kina, na poziomie parteru.

•Sala kinowa
Sala kinowa znajduje się w budynku kina. Wejście na salę znajduje się za kasą biletową. Ciąg komunikacyjny wolny jest od przeszkód dla osób z niepełnosprawnościami. Na sali znajdują się dwa miejsca wydzielone dla osób poruszających się na wózkach (w pierwszym i drugim rzędzie).

•Toaleta
W kinie nie ma toalety dostosowanej do potrzeb osób o szczególnych potrzebach poruszających się na wózkach.

•Parking + miejsca postojowe
Ogólnodostępny parking znajduje się naprzeciwko kina po przeciwnej stronie jezdni od strony ul. Sobieskiego, oddalony około 10 metrów od wejścia do budynku. Brak wydzielonych miejsc dla osób z niepełnosprawnościami.

Udogodnienia

treść do uzupełnienia

Powrót na początek strony