Deklaracja dostępności serwisu Biuletynu Informacji Publicznej jednostki

Instytucja Filmowa „Silesia Film” w Katowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej jednostki zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Biuletynu Informacji Publicznej jednostki.

Data publikacji strony internetowej: 2021-08-16

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2023-11-10

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Informacja o treściach niedostępnych:

 • z uwagi na bardzo dużą liczbę ręcznie migrowanych treści z archiwalnej strony BIP Instyucji Filmowej Silesia-Film mogą one posiadać niezgodne z wytycznymi WCAG listy punktowane oraz tabele, które nie posiadają odpowiednich semantycznych znaczników HTML, jak również niezgodne z wytycznymi załączniki - są to treści archiwalne, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 8 ustawy,
 • na niektórych podstronach brak uporządkowanej struktury treści (brak nagłówka h1),
 • odtwarzacz wideo posiada za małe kontrolki oraz nieczytelne opcje ustawienia wyglądu napisów,
 • w niektórych miejscach fokus nie spełnia określonych wymagań dotyczących kontrastu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2022-11-25. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2024-03-15.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agnieszka Kurp, adres poczty elektronicznej a.kurp@silesiafilm.com. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 511 555 669. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania

Nazwa organu odwoławczego:

Instytucja Filmowa Silesia-Film w Katowicach

Adres organu odwoławczego:

ul.Górnicza 5, 40-008 Katowice

Adres e-mail organu odwoławczego: info@silesiafilm.com

Telefon organu odwoławczego: 32 206 88 61

Dostępność architektoniczna

Instytucja Filmowa Silesia Film mieści się w Katowicach ul. Górnicza 5. Obiekty należące do Instytucji to: Kino Kosmos, Kino Światowid, Kinoteatr Rialto, Kino Janosik oraz Kino Bałtyk. Na stronach poszczególnych kin znajdują się deklaracje dostępności zawierajace szczegółowe informacje o dostępności architektonicznej budynków.

Dostępnośc architektoniczna Instytucji Filmowej Silesia Film

 • Lokalizacja i wejście

Budynek administracyjno-biurowy stanowi siedzibę Instytucji Filmowej Silesia-Film. Wejście do budynku znajduje się od strony ulicy, nie jest przystosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach. Przed wejściem do budynku znajdują się dwa stopnie o wysokości 18 cm każdy. 

Najbliższe przystanki tramwajowe i autobusowe oraz dworzec kolejowy i autobusowy znajdują się w okolicy.

Odległość od przystanków:

 1. tramwajowych 100 m,
 2. autobusowych 400 m,
 3. dworca PKP 1000 m,
 4. dworca PKS 1800m.
 • Ciągi komunikacyjne

Ciągi komunikacyjne nie są dostosowane do osób o szczególnych potrzebach. Ciągi komunikacyjne stanowią klatki schodowe ze schodami. Brak windy w całym budynku.

 • Toaleta

W budynku nie ma toalet dostosowanych do potrzeb osób o szczególnych potrzebach.

 • Parking+miejsca postojowe

Nieruchomość posiada własny parking bez miejsca dla osób z niepełnosprawnością.

 • Pies asystujący

Do budynku zapraszamy osoby z niepełnosprawnościami razem z psami przewodnikami.

 • Tłumacz PJM

Z usługi można korzystać na dwa sposoby:

 1. osobiście w siedzibie teatru za pośrednictwem telefonu z dostępem do Internetu. Nasz pracownik połączy się z tłumaczem języka migowego online,
 2. online za pośrednictwem telefonu/komputera z kamerą i dostępem do Internetu.

Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum 3 dni przed planowaną wizytą lub rozmową.

Powrót na początek strony