Regulamin Organizacyjny

Regulamin Organizacyjny

23 października 2018 r. uchwałą nr 2438/294/V/2018 Zarząd Województwa Śląskiego pozytywnie zaopiniował nowy Regulamin organizacyjny Instytucji Filmowej „Silesia – Film” w Katowicach.
 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
INSTYTUCJI FILMOWEJ „SILESIA-FILM” W KATOWICACH

 

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Regulamin organizacyjny Instytucji Filmowej „Silesia-Film” w Katowicach określa jego organizację i zasady funkcjonowania.
 2. Instytucja Filmowa „Silesia-Film” w Katowicach jest instytucją kultury samorządu Województwa Śląskiego i działa w oparciu o statut nadany uchwałą nr 1985/171/IV/2012 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 19 lipca 2012.

 

Rozdział II
Zarządzanie

§ 2

 1. Dyrektor {D} odpowiada za całokształt działalności Instytucji Filmowej „Silesia- Film”, zarządza nią przy pomocy Zastępcy Dyrektora i Głównego Księgowego oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Dyrektor jest bezpośrednim przełożonym Zastępcy Dyrektora, Głównego Księgowego, Kierownika Działu Administracyjno-Gospodarczego. Dyrektor zatrudnia i rozwiązuje stosunek pracy z pracownikami Instytucji Filmowej „Silesia-Film” na poszczególnych stanowiskach pracy. Dyrektor może tworzyć i likwidować poszczególne stanowiska pracy oraz powoływać spośród pracowników różnych komórek organizacyjnych Instytucji Filmowej „Silesia-Film” zespoły do realizacji nowych zadań.
 2. Zastępca Dyrektora {ZD} nadzoruje pracę kin, Filmoteki Śląskiej, Działu Promocji, Działu Produkcji Wydarzeń, Silesia Film Commission oraz zastępuje Dyrektora w zakresie wykonywania czynności zwykłego zarządu podczas jego nieobecności spowodowanej chorobą, w czasie urlopu lub delegacji.
 3. Główny Księgowy {GK} odpowiada za całokształt gospodarki finansowej Instytucji Filmowej „Silesia-Film” i zastępuje Dyrektora w zakresie wykonywania czynności zwykłego zarządu podczas jednoczesnej nieobecności jego i Zastępcy Dyrektora spowodowanej chorobą, w czasie urlopu lub delegacji. Główny Księgowy nadzoruje pracę Działu Finansów i Kadr.
 4. Wszyscy pracownicy Instytucji Filmowej „Silesia-Film” działają w zakresie swoich obowiązków i odpowiedzialności, realizując zadania zlecane przez przełożonych w ramach procedur kontroli zarządczej oraz pozostałych zarządzeń Dyrektora.
 5. Każda komórka organizacyjna oprócz realizacji zadań własnych zobowiązana jest do umożliwienia realizacji zadań innych komórek organizacyjnych w zgodzie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział III
Komórki organizacyjne Instytucji Filmowej „Silesia – Film”

§ 3

 1. Kino Kosmos (KK)
  Kino Kosmos popularyzuje sztukę filmową ze szczególnym uwzględnieniem klasyki kina. Kino realizuje swoje zadania programowe poprzez organizację wydarzeń, przeglądów, festiwali oraz innych projektów kulturalnych i społecznych. Obok nich ważne miejsce zajmują działania edukacyjne skierowane dla różnych grup wiekowych. Kinem kieruje Kierownik podlegający bezpośrednio Zastępcy Dyrektora.
 2. Filmoteka Śląska {FŚ}
  W zakresie działalności Filmoteki Śląskiej leży ochrona dziedzictwa kinematografii oraz popularyzacja kultury filmowej ze szczególnym uwzględnieniem utworów dotyczących regionu śląskiego poprzez:
  ­ gromadzenie taśm filmowych oraz innych nośników z zapisem filmowym oraz ich wypożyczanie,
  ­ bieżące porządkowanie posiadanych zbiorów, katalogowanie oraz ich opracowywanie,
  ­ digitalizacja i rekonstrukcja archiwalnych zbiorów filmowych,
  ­ gromadzenie eksponatów istotnych dla historii kina.
  Filmoteka Śląska podejmuje działania mające na celu upowszechnianie kultury filmowej poprzez udział w przedsięwzięciach kulturalnych, udostępnianie zbiorów filmotecznych, współpracę krajową  i zagraniczną.
  Kierownik Filmoteki Śląskiej podlega bezpośrednio Zastępcy Dyrektora.
 3. Kino Janosik {KJ}
  Kino Janosik prowadzi działalność w zakresie upowszechniania kultury poprzez prezentację filmów premierowych oraz okazjonalnie klasyki kina, realizację zajęć z zakresu edukacji filmowej oraz organizowanie innych wydarzeń kulturalnych w kinie. Jednym z celów pośrednich działalności kina jest animacja społeczno-kulturalna. Kinem kieruje Kierownik, podlegający bezpośrednio Zastępcy Dyrektora.
 4. Kino Bałtyk {KB}
  Prowadzi działalność w zakresie prezentacji filmów, edukacji filmowej, organizowania innych wydarzeń kulturalnych w kinie etc.. Kinem kieruje Kierownik, podlegający bezpośrednio Zastępcy Dyrektora.
 5. Kino Studyjne Światowid {KS}
  Kino Studyjne Światowid prezentuje filmy premierowe o wysokich walorach artystycznych. W kinie poza pokazami repertuarowymi odbywają się przeglądy, festiwale oraz inne wydarzenia kulturalne. Kinem kieruje Kierownik podlegający bezpośrednio Zastępcy Dyrektora.
 6. Kinoteatr Rialto {KR}
  Kinoteatr Rialto jest miejscem popularyzującym dokonania artystyczne z różnych dziedzin sztuki (m.in. teatru, muzyki, plastyki) z których nadrzędny jest film. Prezentowane w Rialto tytuły pokazywane są w dniu premiery lub nawet w kilka miesięcy po premierze. Oprócz seansów repertuarowych kino popularyzuje kulturę filmową poprzez przeglądy, festiwale, cykle etc. Kinem kieruje Kierownik, podlegający bezpośrednio Zastępcy Dyrektora.
 7. Dział Produkcji Wydarzeń {DPW}
  Dział Produkcji Wydarzeń zajmuje się organizacją wydarzeń o szerokim zasięgu oddziaływania i wysokim poziomie artystycznym. Do zadań DPW należy:
  ­ organizowanie przedsięwzięć artystycznych o zasięgu lokalnym, krajowym, międzynarodowym,
  ­ pozyskiwanie środków zewnętrznych na projekty,
  ­ realizacja projektów wydawniczych Instytucji Filmowej „Silesia-Film”,
  ­ promocja sztuki filmowej, regionu śląskiego, Instytucji Filmowej „Silesia-Film” w Katowicach oraz wchodzących w jej struktury komórek organizacyjnych.
  Do zadań kierownika Działu należy kontrola zarządcza oraz ochrona danych osobowych. Działem kieruje Kierownik podlegający bezpośrednio Zastępcy Dyrektora.
 8. Dział Administracyjno-Gospodarczy {DAG}
  Prowadzi wszelkie sprawy związane z zarządzaniem nieruchomościami, ubezpieczeniami, remontami i modernizacjami, samochodami służbowymi, obsługą informatyczną Instytucji Filmowej „Silesia-Film” w Katowicach, obsługą sekretariatu, obsługą w zakresie zamówień publicznych, bhp i p.poż, przygotowania i nadzorowania wszelkich projektów inwestycyjnych, sprawozdawczością dot. spraw administracyjnych. Działem kieruje Kierownik podlegający bezpośrednio Dyrektorowi.
 9. Dział Finansów i Kadr {DFK}
  Prowadzi księgowość instytucji oraz jej obsługę finansową, kadrową i rachubę płac, kasę główną,
  ewidencję środków trwałych. Działem kieruje Kierownik, podległy bezpośrednio Głównemu
  Księgowemu.
 10. Dział Promocji {DP}
  Do zadań Działu Promocji należy:
  ­ prowadzenie działań promocyjnych wszystkich projektów kulturalnych realizowanych przez Komórki organizacyjne Instytucji Filmowej „Silesia-Film” w Katowicach,
  ­ kreowanie wizerunku instytucji i podporządkowanych jej komórek organizacyjnych,
  ­ nadzór na prawidłowym przebiegiem komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej instytucji,

  ­ prowadzenie działań prosprzedażowych, których celem jest zwiększenie frekwencji na wydarzeniach organizowanych przez Instytucję Filmową „Silesia-Film” w Katowicach oraz seansach repertuarowych.
  Kierownik Działu Promocji podlega Zastępcy Dyrektora.
 11. Silesia Film Commission {SFC}
  Prowadzi wszelkie sprawy związane z obsługą Śląskiego Funduszu Filmowego oraz stwarzaniem
  warunków do lokowania krajowych i zagranicznych produkcji filmowych i seriali na terenie województwa śląskiego, a także ich wspierania w zakresie organizacyjnym. Działem kieruje Kierownik podlegający bezpośrednio Zastępcy Dyrektora.

Rozdział IV
Rada Programowa {R}

§ 4

Rada Programowa jest organem opiniującym na potrzeby organizatora działania statutowe Instytucji Filmowej „Silesia-Film” oraz ich realizację w myśl par 10 statutu, o którym mowa w pkt. I.2. niniejszego regulaminu.

Instytucja Filmowa
"Silesia-Film" w Katowicach

ul. Górnicza 5
40-008 Katowice

tel.: +48 (32) 206 88 61
tel./fax: +48 (32) 259 83 88

e-mail:
info@silesiafilm.com.pl 

NIP: 6340125790
REGON: 276654897
Rejestr Instytucji Kultury Województwa Śląskiego:
RIK-IF/21/05

Strona internetowa Województwa Śląskiego: slaskie.pl

Logo głównego BIP.

Licznik odwiedzin

Odwiedzana: 395

Powrót na początek strony