Przedmiot działalności

STATUT
INSTYTUCJI FILMOWEJ SILESIA-FILM W KATOWICACH

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Instytucja Filmowa „Silesia-Film” w Katowicach, zwana dalej „Instytucją”, jest wojewódzką samorządową instytucją kultury działającą w szczególności na podstawie:

 • ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej(t.j.: Dz. U. z 2012 r., poz. 406), zwanej dalej „ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej”,
 • ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142,  poz. 1590 z późn. zm.),
 • ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o kinematografii (Dz. U. z 2005 r. nr 132, poz. 1111 z późn. zm.)
 • niniejszego statutu.

§ 2

Siedzibą Instytucji jest miasto Katowice.
Instytucja prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

§ 3

Organizatorem Instytucji jest Województwo Śląskie.
Instytucja posiada osobowość prawną i wpisana jest do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Województwo Śląskie pod numerem RIK- IF/21/05.
Nadzór nad Instytucją sprawuje Zarząd Województwa Śląskiego.
Instytucja używa pieczęci podłużnej z pełną nazwą instytucji oraz jej adresem.
Instytucja może używać skróconej nazwy – „Silesia-Film”.

Rozdział II
Zakres działalności Instytucji

§ 4

 1. promocję i upowszechnianie twórczości i kultury filmowej, szczególnie o tematyce regionalnej,
 2. gromadzenie, opracowywanie, konserwację i archiwizację filmów i materiałów filmowych, przede wszystkim związanych z regionem,
 3. popularyzację  tradycji filmowej,
 4. dystrybucję i rozpowszechnianie filmów, a szczególnie filmów o walorach artystycznych,
 5. prowadzenie sieci kin artystycznych,
 6. produkcję filmów, zwłaszcza o tematyce regionalnej oraz wspieranie i inicjowanie produkcji filmowej,
 7. działalność w zakresie organizacji projektów kulturalnych i promocyjnych,
 8. prowadzenie działalności edukacyjnej,
 9. prowadzenie działalności wydawniczej,
 10. tworzenie dogodnych warunków do lokowania produkcji na terenie województwa   śląskiego dla  producentów filmowych krajowych i zagranicznych.

Instytucja prowadzi działalność w dziedzinie kinematografii w zakresie wspierania produkcji i promocji filmu, upowszechniania kultury filmowej oraz ochrony filmowego dziedzictwa kulturalnego.
Instytucja realizuje zadania, o których mowa w ust. 1, w szczególności przez:
Dla realizacji zadań statutowych Instytucja może współdziałać w szczególności z osobami fizycznymi, osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej.

§ 5

Instytucja zarządza Śląskim Funduszem Filmowym, zwanym dalej „Funduszem”.
Celem Funduszu jest finansowe wspieranie produkcji filmowej związanej z województwem śląskim tematycznie lub poprzez miejsce realizacji.
Instytucja staje się koproducentem produkcji wyłonionych do dofinansowania.
Środki posiadane przez Fundusz pochodzą z wpływów uzyskanych z eksploatacji koprodukowanych filmów oraz dotacji z budżetu Organizatora.
Dofinansowanie przyznawane jest w trybie konkursowym.
Decyzje o przyznaniu dofinansowania, poprzedzone oceną formalną i merytoryczną, podejmuje komisja powołana przez dyrektora Instytucji.
W skład komisji przyznającej dofinansowanie wchodzą w szczególności: dyrektor i zastępca dyrektora, jeśli pełni on funkcję dyrektora programowego, przedstawiciel Sejmiku Województwa Śląskiego, przedstawiciele środowiska filmowego.
Zasady postępowania konkursowego oraz tryb prac komisji  przyznającej dofinansowanie określają odrębne regulaminy nadawane zarządzeniami dyrektora Instytucji.

Rozdział III
Zarządzanie Instytucją

§ 6

Dyrektora Instytucji, zwanego dalej „dyrektorem”, powołuje i odwołuje Zarząd Województwa Śląskiego w trybie określonym w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
Dyrektor zarządza Instytucja, reprezentuje ją na zewnątrz, odpowiada za całokształt działalności Instytucji, w tym za całość jej gospodarki finansowej.
Dyrektor zarządza Instytucją przy pomocy zastępcy dyrektora Instytucji, zwanego dalej „zastępcą dyrektora” i głównego księgowego.
Rolę dyrektora programowego pełni dyrektor bądź zastępca dyrektora.
Zastępcę dyrektora zatrudnia i rozwiązuje z nim stosunek pracy dyrektor po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządu Województwa Śląskiego.
Dyrektor może ustanowić pełnomocników, określając termin i zakres upoważnień w formie pełnomocnictwa.
Zarząd Województwa Śląskiego może powierzyć zarządzanie Instytucją osobie fizycznej lub prawnej w trybie określonym w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

§ 7

Dyrektor może tworzyć zespoły doradcze.
Zespoły doradcze mają charakter stały albo mogą zostać utworzone dla realizacji zadania – wówczas okres ich działania ograniczony jest terminem realizacji tego zadania.
W skład zespołów doradczych mogą wchodzić pracownicy Instytucji oraz osoby spoza niej w liczbie określonej przez dyrektora w akcie o utworzeniu zespołu.
Dyrektor informuje organizatora o zamiarze utworzenia zespołu doradczego. Organizator ma prawo desygnowania jednego przedstawiciela jako członka zespołu. Dotyczy to również już istniejących zespołów.
Tryb działania zespołów doradczych określają odrębne regulaminy nadawane zarządzeniami dyrektora.
Obsługę biurową zespołów doradczych zapewnia Instytucja.

§ 8

 1. prowadzenie działalności zgodnie ze statutem,
 2. tworzenie warunków do realizacji zadań określonych w § 4 statutu oraz w regulaminie organizacyjnym,
 3. dbałość o mienie i finanse Instytucji i właściwe nimi gospodarowanie,
 4. zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami oraz zawieranie innych umów cywilno-prawnych.
 5. roczny plan finansowy Instytucji w terminie ustalonym przez organizatora,
 6. sprawozdania finansowe w terminach określonych w przepisach dotyczących sprawozdawczości,
 7. roczne sprawozdanie finansowe, o którym mowa w przepisach o rachunkowości,
 8. obejmujące okres roku plany działalności statutowej Instytucji oraz sprawozdania z ich realizacji zaopiniowane uchwałami Rady Programowej, o której mowa w § 10, w terminach określonych przez organizatora,
 9. informacje finansowe i merytoryczne w zakresie i terminach ustalonych przez organizatora konieczne do opracowania projektu budżetu Województwa Śląskiego oraz oceny pracy instytucji.

Dyrektor odpowiedzialny jest w szczególności za:
Dyrektor przedstawia Zarządowi Województwa Śląskiego:

§ 9

Organizację wewnętrzną Instytucji określa regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora w trybie określonym w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Rozdział IV
Rada Programowa

§ 10

Przy Instytucji działa Rada Programowa, zwana dalej „Radą”.
Rada opiniuje na potrzeby Organizatora działania statutowe Instytucji oraz ich realizację.
Członków Rady  powołuje i odwołuje Zarząd Województwa Śląskiego.
W skład Rady wchodzą w szczególności: przedstawiciel Sejmiku Województwa Śląskiego, przedstawiciel Miasta Katowice oraz eksperci w dziedzinach właściwych dla działalności instytucji.
Kadencja członków Rady  trwa cztery lata. Po upływie kadencji Rada pełni swoje obowiązki do czasu powołania przez Zarząd Województwa Śląskiego jej nowego składu.
Rada działa na podstawie opracowanego przez siebie i zatwierdzonego przez Zarząd Województwa Śląskiego regulaminu.
Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje przedstawiciel Zarządu Województwa Śląskiego. Na posiedzeniu tym Rada wybiera spośród swojego składu przewodniczącego.
Obsługę biurową Rady zapewnia Instytucja.

Rozdział V
Gospodarka finansowa Instytucji

§ 11

Instytucja prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków oraz na podstawie planu finansowego Instytucji, kierując się zasadą efektywności ich wykorzystania.
Przychodami Instytucji są przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego i nieruchomości, przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dotacje podmiotowe i celowe, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.
Organizator przekazuje Instytucji środki finansowe w formie dotacji podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych działań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów, w formie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji oraz w formie dotacji celowej na realizację wskazanych zadań i programów.
Instytucja prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz w przepisach dotyczących finansów i rachunkowości.

§ 12

Do składania oświadczeń woli w imieniu Instytucji w zakresie praw i obowiązków majątkowych i finansowych uprawniony jest jednoosobowo dyrektor Instytucji lub osoba przez niego upoważniona.
Oświadczenia, o których mowa w ust. 1, wymagają kontrasygnaty głównego księgowego lub osoby przez niego upoważnionej.

§ 13

Instytucja może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą w oparciu o właściwe przepisy prawa regulujące prowadzenie działalności gospodarczej.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§ 14

Statut Instytucji nadawany jest uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego.
O zmianach statutu decyduje się w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

Instytucja Filmowa
"Silesia-Film" w Katowicach

ul. Górnicza 5
40-008 Katowice

tel.: +48 (32) 206 88 61
tel./fax: +48 (32) 259 83 88

e-mail:
info@silesiafilm.com.pl 

NIP: 6340125790
REGON: 276654897
Rejestr Instytucji Kultury Województwa Śląskiego:
RIK-IF/21/05

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony