Dostęp do informacji publicznej

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Instytucji Filmowej Silesia Film jest udostępniana na wniosek, zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Instytucja Filmowa Silesia Film udostępnia informacje na wniosek nie później niż w ciągu 14 dni od daty jego złożenia. Jeśli informacja publiczna nie może być udostępniona w tym terminie, kino poinformuje osobę zgłaszającą wniosek o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie przygotowania dokumentów. Informacje zostaną udostępnione nie dłużej niż w ciągu 2 miesięcy od daty złożenia wniosku.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie wskazanej we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Kino, uniemożliwiają udostępnienie informacji we wskazanej formie lub wskazanym sposobie. W takiej sytuacji Kino powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i określa, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. Jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia, wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych przez Kino, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Przed złożeniem wniosku należy sprawdzić na stronie Biuletynu czy interesujące dane nie są już tam umieszczone.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej składa się do Instytucji Filmowej Silesia Film poprzez:

  • przesłanie pocztą na adres: Instytucja Filmowa Silesia Film ul. Górnicza 8 40-003 Katowice
  • złożenie osobiście w Sekretariacie Instytucji Filmowa ul. Górnicza 8 40-003 Katowice
  • przesłanie pocztą elektroniczną na adres e-mail: info@silesiafilm.com

Opłaty:

  • koszt ksero A 4 - 0,10 gr/strona
  • koszt ksero A 3 - 0,30 gr /strona
  • zapis na płycie CD-ROM wraz z nośnikiem - 3 zł

Instytucja Filmowa
"Silesia-Film" w Katowicach

ul. Górnicza 5
40-008 Katowice

tel.: +48 (32) 206 88 61
tel./fax: +48 (32) 259 83 88

e-mail:
info@silesiafilm.com.pl 

NIP: 6340125790
REGON: 276654897
Rejestr Instytucji Kultury Województwa Śląskiego:
RIK-IF/21/05

Strona internetowa Województwa Śląskiego: slaskie.pl

Logo głównego BIP.

Licznik odwiedzin

Odwiedzana: 407

Powrót na początek strony